Masithethe ngazwi linye ukuze silwe, soyise ukubulawa kwamafama, abasebenzi-zifama, kunye nabahlali basezilalini

The following speech was delivered during the Democratic Alliance (DA) Debate of National Importance on the Recent Scourge of Farm Attacks and Murders. Please find attached a soundbite in IsiXhosa by Thandeka Mbabama MP

Enkosi Mhlali ngaphambili

Bantu bakuthi, ndiyabulisa  kulemini yokuqala kwinyanga yoMsintsi, inyanga eza nentwasahlobo nokuzalwa kutsha (rebirth) kwe mithi, iintyatyambo neziqhamo emasimini. Ndithi namhlanje masizifune, sizibuze uba sekutheni intliziyo zethu ziliflathele kangaka ilizwi likaYehova ku Exodus 20:13 elithi  “uze ungabulali” Uthe uThixo xa edala umntu wamdala ngoko mfanekiso Wakhe. Xa ke siyekela ukubulawa kwabantu, nokuba ngabeliphi ibala, siyekela ukuba kuxajelwe umfanekiso kaThixo.  Ndinqwenela uba nathi sibe nentwasahlobo yokuzalwa kutsha, intliziyo zethu zithambe, sibenovelwano kubantu abangamaxhoba  ezi zihhelegu.  Oluhlaselo nobulawo ngokungena lusini lwamafama, abasebenzi-zifama, nabahlali basezilalini mihla le, alunyamezeleki, yaye ayiyonto esinovuma ibesisenzo semihla ngemihla. Siyi Democratic Alliance (DA) siyithatha ngokungqongqo  lenkohlakalo yaye sizimisele ukuyilwa ngako konke esinako

Mhlali ngaphambili, amazwi avela kwi nkonzo zepolotiki ezithile ezikhuthaza abantu uba maba thathe imihlaba ngokungekho semthethweni ; norhulumente ophetheyo ongayihhoyanga into yokuhlukunyezwa kwabantu basezifama nasezilalini ngokunjalo, inika izikrelemnqa isibindi sokwenza nantonina….besazi uba akukhonto ezakubehlela ngokomthetho. Kumafama, abasebenzi zifama nabahlali basezilalini sithi sikhona siyiDemocratic Alliance. Sesiqalile uku

  • Sebenzisana nenkonzo zawonke amafama ukubancedisa ekubeni balungiselele ukuzikhusela ngokupatrola indawo zabo
  • Ngenjongo zokuphuhlisa amafama athuthukayo sizakuqhubeka ukubanceda bafumane umhlaba ngokusemthethweni ngoku qhakamshelana ne dept. yeALRRD
  • Sizakuqhubeka nokulwa utshintso luka Section 25 womgaqosiseko ngoba asivumelani norhwaphilizo lomhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Urhulumente makagqibezele ilandclaims ezishiyekileyo, anikezele  ngomhlaba ophantsi kaRhulumente .
  • Ndithetha nje sixakeke ngepublic hearings zeULTRA Amendment Bill enenjongo zoku nceda amanina abenamalungelo afana nawoTata ekufumaneni umhlaba

Ezinye inkozo sezichaziwe ngoogxabam kwinthetho zabo ngaphambili. Lilonke siyi Democratic Alliance sithi let us put our differences aside as political parties and condemn with one voice the killing of our farmers and farm workers who not only put food on our tables but have the right to life as prescribed in our Constitution.

Enkosi

Click here to contribute to the DA’s legal action challenging irrational and dangerous elements of the hard lockdown in court